1.  Πολιτισμός

     (Ιστορία, Αρχαιολογία, Επικοινωνία, Τέχνες, Αρχιτεκτονική)

2.  Γεωλογία / Περιβάλλον

     (Γεωγραφία, Φυσικές Καταστροφές, Ωκεανογραφία, Ηφαιστειολογία, Οικολογία)

3.  Γεωπολιτική

     (Διεθνείς σχέσεις, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία)

4.  Αιγαίο και Ανάπτυξη

     (Επικοινωνία, Μεταφορές, Τουρισμός, Ναυτιλία, Βιομηχανία)